Fy Nŵr Cwestiynau Cyffredin

Will my water be off for the whole duration you have advised?

Unfortunately we cannot advise in advance if your water supply will be affected for the entire duration, or for short interruptions, during the planned time. We advise storing enough water to last you for the entire duration as this could be the length of time your water will be off.

How long can I store water for

We recommend not drinking, or using in food preparation, water that has been stored for more than 24 hours.

Why do I have discoloured water?

The colour of your tap water may be affected briefly by the work we are carrying out – tiny particles of sediment in the water mains may be disturbed causing the water to have a slightly brown appearance. Please don't be concerned, just run a cold water tap for a few minutes until the water runs clear. Also avoid washing clothes until the water is clear to avoid any staining.


CY - Accordion item A

CY - Accordion item A main text

Will my water be safe to drink when the supply is restored?

Yes, we follow very strict procedures during mains refurbishment work to make sure your water supply remains safe to drink. If we have had to issue you with an "advice to boil" leaflet then this is a precautionary measure only to make sure the water is safe to drink.

Will my water taste different?

You may notice a slight, temporary change in the taste and hardness of your water because of the work we are doing– please be reassured that your water remains safe to drink.

Can I have bottled water?

We have given you prior warning of the work we plan to do, and the times it is likely to affect you, we do this so that you can store enough water for your needs during the interruption. So, we do not provide bottled water in these circumstances i.e. a planned interruption to your supply. However, bottled water is provided should there be an unplanned interruption (for example: if a mains water pipe burst) when we give priority to vulnerable customers like babies and customers who have applied for Additional Services 

Will I be reimbursed, or be entitled to compensation, for having my supply cut off?

As we have given you notice of 48 hours (or more), we will not reimburse your bill, or pay compensation.

I run a business that uses water, how will this affect me?

We recommend that you invest in a back up water storage tank to ensure you are able to cope with planned, or emergency, interruptions to your water supply. A plumbing merchant should be able to advise you on tank size, design etc. for storing water for drinking or food preparation purposes.

Will my fish tanks / ponds be affected?

We advise that if you have ornamental fish tanks or ponds, do not change the water. Afterwards, please make sure you check your water quality before changing the water in the fish tank.

Can I use my hot water?

If you have a combination (combi) boiler, we recommend that you do not use the hot water until the cold water is back to running as normal.  If you have a hot water storage tank, we would recommend you are careful not to drain the tank until empty.

We do not recommend that you use this stored hot water for drinking or in food preparation.

Will my water softener be affected?

No, provided it is isolated whilst we carry out the work affecting your water supply.

What other household appliances may be affected

Please avoid using washing machines, dishwashers, showers, instantaneous hot water, ice making machines or vending machines until your supply has been fully restored.

C. A fydd fy nghyflenwad dŵr wedi ei ddiffodd trwy gydol y cyfnod hwn?

Yn anffodus, ni allwn ddweud ymlaen llaw a fydd y gwaith yn effeithio ar eich cyflenwad trwy gydol y cyfnod o dan sylw, neu am gyfnodau byrion yn ystod y cyfnod hwn. Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n storio digon o ddŵr i bara trwy gydol y cyfnod am y gallai’ch cyflenwad gael ei ddiffodd yn llwyr trwy gydol y cyfnod.

C. Pam mae’r dŵr wedi afliwio?

Gallai’r gwaith rydyn ni’n ei wneud effeithio ar y dŵr a gewch chi drwy’r tap am gyfnod byr. Gallai’r gwaith aflonyddu ar y gronynnau bychain bach o laid yn y prif bibellau dŵr gan wneud i’r dŵr edrych ychydig bach yn frown. Peidiwch â phoeni, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhedeg y tap nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir. Dylech osgoi golchi dillad nes bod y dŵr yn glir er mwyn osgoi staenio.

C. Am ba hyd y gallaf i storio dŵr?

Rydyn ni’n argymell nad ydych chi’n yfed dŵr sydd wedi cael ei storio am fwy na 24 awr, nac yn ei ddefnyddio i baratoi bwyd.

C. A fydd angen i mi ferwi’r dŵr pan ddaw’r cyflenwad dŵr nôl?

Weithiau, byddwn ni’n eich cynghori chi i ferwi’r dŵr ar ôl ei ddiffodd am waith cynlluniedig. Os nad ydyn ni wedi’ch cynghori chi i wneud hyn, yna does dim angen. Os ydyn ni wedi gofyn i chi ferwi eich dŵr, rydyn ni wedi gwneud hyn er mwyn sicrhau bod eich dŵr yn ddiogel i’w yfed a’i ddefnyddio wrth baratoi bwyd.

C. A fydd fy nŵr yn ddiogel i’w yfed ar ôl adfer y cyflenwad?

Bydd, rydyn ni’n dilyn gweithdrefnau llym iawn wrth wneud gwaith i adfer y prif bibellau dŵr, er mwyn sicrhau bod eich cyflenwad yn ddiogel i’w yfed. Os ydyn ni wedi rhoi taflen “cyngor i ferwi” i chi, mesur ychwanegol yw hwn er mwyn sicrhau bod y dŵr yn hollol ddiogel i’w yfed.

C. A fydd blas gwahanol ar y dŵr?

Efallai y sylwch chi ar newid bychan bach dros dro ym mlas a chaledwch eich dŵr oherwydd ein gwaith – gallwn eich sicrhau chi bod eich dŵr yn ddiogel i’w yfed.  

C. A allaf i gael dŵr potel?

Rydyn ni wedi rhoi rhybudd i chi am y gwaith rydyn ni’n bwriadu ei wneud, a phryd y mae’n debygol o effeithio arnoch. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn eich galluogi i storio digon o ddŵr i ddiwallu eich anghenion yn ystod y cyfnod o dan sylw. Ni fyddwn ni’n darparu dŵr potel o dan yr amgylchiadau hyn h.y. wrth i ni ddiffodd eich cyflenwad ar gyfer gwaith cynlluniedig. Fodd bynnag, byddwn ni’n darparu dŵr potel os caiff eich cyflenwad ei ddiffodd yn annisgwyl (er enghraifft: os oes rhwyg ar un o’r prif bibellau). Mewn achosion o’r fath, byddwn ni’n rhoi blaenoriaeth i gwsmeriaid bregus fel babanod a chwsmeriaid sydd wedi gwneud cais am  Wasanaethau Ychwanegol 

C. A fyddwch chi’n rhoi ad-daliad i mi, neu a fydd hawl gen i gael iawndal am y toriad yn fy nghyflenwad?

Am ein bod ni wedi rhoi 48 awr (neu ragor) o rybudd i chi, ni fyddwn ni’n cynnig ad-daliad i chi nac yn talu iawndal.

C. Mae gen i fusnes sy’n defnyddio dŵr, sut fydd hyn yn effeithio arnaf i?

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n buddsoddi mewn tanc wrth gefn i storio dŵr er mwyn sicrhau eich bod chi’n gallu ymdopi yn ystod y cyfnod pan fo’r dŵr wedi cael ei ddiffodd am resymau cynlluniedig neu mewn argyfwng. Dylech holi gwerthwr offer plymio am faint y tanc a’i ddyluniad ac ati at ddibenion storio dŵr yfed neu ddŵr i baratoi bwyd.

C. A fydd hyn yn effeithio ar fy nhanciau/llynnoedd pysgod?

Os oes tanciau neu lynnoedd pysgod addurnol gennych, rydyn ni’n argymell nad ydych chi’n newid y dŵr. Ar ôl i’r cyflenwad ddychwelyd, dylech wneud yn siŵr eich bod yn gwirio ansawdd y dŵr cyn newid y dŵr yn y tanc.

C. A gaf i ddefnyddio fy nŵr poeth?

Os oes bwyler cyfunol (combi) gennych, rydyn ni’n argymell nad ydych chi’n defnyddio’r dŵr poeth nes bod y dŵr oer yn rhedeg fel y dylai. Os oes tanc storio dŵr poeth gennych, byddem yn argymell eich bod chi’n gofalu rhag draenio’r tanc nes ei fod yn wag.

Ni ddylech yfed dŵr poeth sydd wedi cael ei storio fel hyn na’i ei ddefnyddio wrth baratoi bwyd.

C. A fydd hyn yn effeithio ar fy meddalydd dŵr?

Na fydd, ar yr amod ei fod yn cael ei arwahanu wrth i ni gyflawni’r gwaith a fydd yn effeithio ar eich cyflenwad dŵr.

C. Pa offer eraill y gallai hyn effeithio arnynt?

Dylech osgoi defnyddio peiriannau golchi, peiriannau golchi llestri, cawodydd, offer cynhesu dŵr, peiriannau gwneud ia, neu beiriannau gwerthu diodydd nes i’ch cyflenwad gael ei adfer yn llwyr.

Pethau i’w Gwneud ac i’w Hosgoi

COFIWCH lenwi cynwysyddion addas a glân â dŵr i chi ei ddefnyddio tra bod y cyflenwad wedi ei ddiffodd.
COFIWCH wneud yn siŵr bod y tapiau wedi eu diffodd er mwyn atal llifogydd.
COFIWCH redeg y tap dŵr oer am ychydig funudau nes ei fod yn glir ac er mwyn cael gwared ar unrhyw arogl.
PEIDIWCH Â diffodd y stop tap tra bod y cyflenwad wedi ei ddiffodd.
PEIDIWCH Â draenio’r tanc neu’r silindr dŵr poeth.
PEIDIWCH Â anghofio am unrhyw gymdogion sy’n oedrannus neu’n anabl – efallai y bydd angen eich cymorth arnynt.

Aa