Fy Nghyfrif Landlordiaid: deddfwriaeth Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd sy'n effeithio ar unrhyw landlord/asiant gosod/Awdurdod Lleol (yng Nghymru a Lloegr) y mae ei eiddo yn cael gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth gan Ddŵr Cymru Welsh Water.

Daeth y ddeddfwriaeth i rym ar 1 Ionawr 2015 ac mae'n gofyn bod landlordiaid yn hysbysu Dŵr Cymru am y tenantiaid sydd yn eu heiddo cyn pen 21 diwrnod ar ôl i'r tenantiaid symud i mewn.  Os na fydd landlord yn gwneud hyn, gall fod yn atebol ar y cyd ac yn unigol â'r tenant am unrhyw daliadau dŵr a charthffosiaeth a ddaw'n ddyledus.

Gall landlordiaid gysylltu â ni trwy nifer o wahanol ddulliau:

Trwy e-bostio clic yma: bydd angen darparu'r manylion canlynol:

  • Cyfeiriad yr eiddo
  • Diwrnod dechrau'r denantiaeth
  • Teitl, enw a dyddiad geni'r holl breswylwyr mewn oed

Trwy fynd i www.landlordtap.co.uk

Porth gwe a ddatblygwyd gan y diwydiant dŵr i helpu landlordiaid i reoli eu portffolio o gyfrifon yn hwylus dros y rhyngrwyd yw hwn. Un o'r manteision yw ei fod yn storio'r data rydych chi'n ei anfon atom gan greu cofnod cynhwysfawr y gallwch gyfeirio ato yn y dyfodol.

Am gopi o ganllaw Llywodraeth Cymru, ewch i clic yma.

Mae'r porth yn caniatáu i landlordiaid gyflwyno'r holl newidiadau o ran eu tenantiaethau trwy un system heb fod angen hysbysu gwahanol gwmnïau dŵr am amrywiaeth o newidiadau, a heb fod angen i'r landlord wybod pa gwmni dŵr y mae angen cysylltu ag ef. Caiff yr hysbysiadau eu hanfon ymlaen i'r cwmni dŵr perthnasol, a bydd y porth yn darparu derbynneb ar gyfer pob hysbysiad. Bydd hyn yn cadarnhau bod yr hysbysiad wedi dod i law ac yn darparu tystiolaeth fod y landlord wedi cyflwyno'r hysbysiad o fewn yr amser angenrheidiol.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y ddeddfwriaeth newydd yma, croeso i chi anfon neges e-bost atom ni yn clic yma.

Aa