HelpU

Os yw incwm eich cartref yn llai na £15,000 y flwyddyn, gallech fod yn gymwys i gael cymorth o'n tariff HelpU i leihau'r swm rydych yn ei dalu.


Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys yr holl incwm y mae eich cartref yn ei dderbyn gan bob oedolyn sy'n byw yn eich eiddo sy'n 16 mlwydd oed a throsodd.Dyma restr o'r mathau o incwm y dylid eu hystyried (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt):

bullet  Lwfans Gofalwr bullet  Cynhaliaeth plant
bullet  Credydau Gofal Plant bullet  Lwfans Maethu
bullet  Budd-dal Analluogrwydd bullet  Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
bullet  Tâl Salwch Statudol bullet  Credyd Pensiwn
bullet  Tâl Mabwysiadu Statudol bullet  Benthyciad Myfyrwyr
bullet  Credyd Cynhwysol (ag eithrio'r elfen dai) bullet  Budd-dal Plant
bullet  Credyd Treth Plant bullet  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
bullet  Lwfans Gwarcheidwad bullet  Cymhorthdal Incwm
bullet  Lwfans Mamolaeth bullet  Tâl Mamolaeth a Tadolaeth
bullet  Pensiwn Preifat bullet  Tâl Rhannu Cyfrifoldeb Rhiant
bullet  Credyd Treth Gwaith


Nodyn arbennig: Rydym yn eithrio rhai mathau o incwm cartref, i gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at adran 5.2 o'n Telerau ac Amodau.

Taliadau HelpU ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 yw £197.37.


Os hoffech wneud cais ar gyfer HelpU, cliciwch yma neu lawrlwythwych fersiwn caled yma.

Step Change

StepChange

The UK's leading debt advice Charity

Aa