Canolfan y Cyfryngau Rhestr Newyddion Cyflwyno mesuryddion 'deallus' mewn ymdrech i leihau defnydd o ddŵr a chwtogi ar filiau

Cyflwyno mesuryddion 'deallus' mewn ymdrech i leihau defnydd o ddŵr a chwtogi ar filiau

31/03/2017

Cyflwyno mesuryddion 'deallus' mewn ymdrech i leihau defnydd o ddŵr a chwtogi ar filiau

  • 250 o fesuryddion Deallus newydd yn cael eu gosod yng Nghaerdydd
  • 3,000 o fesuryddion Deallus i gael eu cyflwyno dros y chwe mis nesaf
  • Bydd y mesuryddion yn galluogi'r cwsmeriaid a'r cwmni i fonitro defnydd o ddŵr a datgelu problemau fel gollyngiadau

Mae mesuryddion dŵr sy'n rhoi diweddariadau i gwsmeriaid am eu defnydd o ddŵr, ac a allai helpu i leihau eu biliau, yn cael eu cyflwyno mewn prosiect peilot yng Nghaerdydd.

Mae Dŵr Cymru'n gosod 250 o fesuryddion digidol 'deallus' newydd yn Grangetown, Caerdydd - ac mae cynlluniau ar y gweill i osod 3,000 dros y tri mis nesaf - yn rhan o brosiect defnydd dŵr sy'n cael ei ariannu gan yr UE gyda phartneriaid ar draws Ewrop.

Mae'r cwmni nid-er-elw yn cyflwyno'r mesuryddion fel y gall cwsmeriaid weld faint o ddŵr y maent yn ei ddefnyddio, a datgelu unrhyw broblemau, fel gollyngiadau, yn gynt.

Bydd y mesuryddion yn mesur defnydd o ddŵr mewn eiddo dethol yng Nghaerdydd gan ddefnyddio dulliau diwifr. Byddant yn anfon gwybodaeth nôl ar y cwsmeriaid bob awr fel y gallant fonitro faint y maent yn ei ddefnyddio, gweld yr oriau brig o ran defnydd, a helpu i reoli costau'r cyfleustodau yn eu haelwydydd. Caiff y wybodaeth ei dychwelyd i Ddŵr Cymru hefyd er mwyn galluogi iddynt ddatgelu a oes unrhyw ollyngiadau neu rwygiadau wedi digwydd yn yr eiddo, a thrwsio'r gollyngiad yn gynt o lawer, gan leihau gwastraff ac arbed arian i'r cwsmeriaid.

Dywedodd Andy Blackhall, Rheolwr Galw am Ddŵr Dŵr Cymru:  "Yn ein harolygon ymgysylltu cwsmeriaid diweddar, mae'r cwsmeriaid wedi dweud y byddent yn hoffi ein gweld ni'n treialu dulliau newydd ac arloesol o helpu i leihau'r galw am ddŵr ac o helpu cwsmeriaid i reoli eu biliau. 

"Byddwn ni'n defnyddio canlyniadau'r treial i helpu i fwydo ein gweithgarwch cynllunio busnes yn y tymor hir, ac i helpu i sicrhau ein bod ni'n llwyr ddeall costau a manteision darparu gwasanaeth o safon ryngwladol ar gyfer ein cwsmeriaid.

"Byddwn yn cynnig arolwg effeithiolrwydd a defnydd dŵr rhad ac am ddim i bawb sy'n cymryd rhan yn nhreial Grangetown, a lle bo angen byddwn yn gosod nwyddau arbed dŵr rhad ac am ddim ar eu cyfer, fel casgenni dŵr neu bennau cawod sy'n defnyddio dŵr yn fwy effeithlon." 

Mae treial y mesuryddion deallus yn rhan o brosiect ehangach, o'r enw prosiect WISDOM, sy'n cael ei ariannu gan yr UE.

Mae William Dungey'n un o'r cwsmeriaid a fydd yn cael mesurydd dŵr newydd. Dywedodd: "Bydd yn ddefnyddiol i mi gadw llygad ar faint rydw i'n ei wario ar fy miliau dŵr. Bydd yn gwneud i mi feddwl am faint o ddŵr rwy'n ei ddefnyddio neu faint rwy'n ei wastraffu ar bethau fel golchi'r car a'r lle parcio, ac ar ddyfrio'r ardd."

Y mesuryddion deallus newydd yw cam arloesol diweddaraf Dŵr Cymru yn eu hymdrechion i leihau costau a chadw biliau cwsmeriaid yn isel. Y llynedd, buddsoddodd Dŵr Cymru £7.2 miliwn mewn prosiectau arloesol sydd wedi helpu i wella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid a'u galluogi i amddiffyn yr amgylchedd.

Lleihau gwastraff yw un o brif flaenoriaethau'r cwmni.  Mae ein cyfraddau o ran gollyngiadau wedi mwy na haneru ers dechrau'r 1990au, o 400 megalitr y dydd (Ml/d) i tua 180 Ml/d. Rydyn ni'n canfod ac yn trwsio tua 26,000 o ollyngiadau'r flwyddyn, ac mae ein perfformiad gyda'r gorau yn y diwydiant erbyn hyn.

Mae prosiect WISDOM wedi cael cyllid gan Raglen Seithfed Fframwaith yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer gwaith ymchwil, datblygu technolegol ac arddangos.