Alastair Lyons

ALASTAIR LYONS

Cadeirydd (63 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Yn y swydd ers: Mai 2016

Profiad
Mae gan Alastair dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector cyllid. Yn ystod gyrfa weithredol helaeth, bu'n Brif Weithredwr y Sefydliad Darbodus Cenedlaethol a Chymdeithas Adeiladu National & Provincial, yn Rheolwr Gyfarwyddwr Adran Yswiriant Abbey National plc, ac yn Gyfarwyddwr Prosiectau Corfforaethol Banc y National Westminster plc.

Rolau anweithredol cyfredol eraill
Alistair yw Cadeirydd Admiral plc a Dirprwy Gadeirydd Bovis Homes Group plc.

Swyddi anweithredol blaenorol
Bu Alastair gynt yn Gadeirydd Towergate Insurance, yn Gadeirydd Serco, y grŵp gwasanaethau rhyngwladol, ac yn Uwch Gyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol gyda Phoenix, y cwmni cydgyfnerthu yswiriant bywyd. Mae e wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn yr Adran Drafnidiaeth a'r Adran Gwaith a Phensiynau hefyd.

Aelodaeth o Bwyllgorau
Mae'n Aelod o'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd, y Pwyllgor Taliadau a'r Pwyllgor Enwebiadau.

 

Menna Richards

MENNA RICHARDS

Uwch Gyfarwyddwraig Annibynnol (64 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Ymunodd: Tachwedd 2010
Yn y swydd ers: Gorffennaf 2014

Profiad
Ym myd darlledu y treuliodd Menna ei gyrfa weithredol, fel Cyfarwyddwraig BBC Cymru Wales (2000-2011) a chyn hynny fel Cyfarwyddwraig Rheoli HTV Cymru.  Cafodd yr OBE am wasanaeth i'r byd darlledu yn 2010.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill
Cyfarwyddwraig Anweithredol Opera Cenedlaethol Cymru, Cadeirydd elusen ALOUD, Is-Lywydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Swyddi anweithredol blaenorol
Cadeirydd Llywodraethwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Aelod o fwrdd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd, Cyfarwyddwraig Anweithredol Cymdeithas Adeiladu'r Principality.

Aelodaeth o bwyllgorau
Mae Menna'n Aelod o'r Pwyllgor Taliadau a'r Pwyllgor Enwebiadau ac mae'n eistedd ar y Panel Dethol Aelodau Annibynnol.

 

Chris Jones

CHRIS JONES

Prif Weithredwr (53 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Yn y swydd ers: Medi 2013

Profiad
Daeth Chris yn Brif Weithredwr ym mis Medi 2013 ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Cyllid Dŵr Cymru ers Mai 2001, a Glas Cymru ers Ebrill 2000.  Bu gynt yn Gyfarwyddwr Rheoleiddio Dŵr Cymru a South Wales Electricity Plc. Cyn ymuno â Dŵr Cymru yn 1995, roedd yn Gyfarwyddwr gyda National Economic Research Associates, a chyn hynny, bu'n gweithio dros Drysorlys Ei Mawrhydi.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill
Dirprwy Gadeirydd Cyngor Ymgynghorol Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru ers 2009.

Swyddi anweithredol blaenorol
Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Adeiladu'r Principality. Ymddiriedolwr i'r Sefydliad Materion Cymreig.

Aelodaeth o bwyllgorau
Aelod o'r Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd.

 

Peter Bridgewater

PETER BRIDGEWATER

Cyfarwyddwr Cyllid (54 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Yn y swydd ers: Medi 2014

Profiad
Ymunodd Peter â Dŵr Cymru fel Cyfarwyddwr Cyllid a Masnachol ym mis Medi 2014. Mae ganddo 15 mlynedd o brofiad mewn rolau cyllid ac fel Rheolwr Gyfarwyddwr ar draws y sectorau ynni a dŵr yn y DU a thramor. Mae Peter wedi bod yn Gyfarwyddwr Gweithredol gydag E-ON a Sembcorp Industries ym maes y cyfleustodau rheoledig a diwydiannau cystadleuol, yn ogystal â bod yn ymddiriedolwr cronfa bensiynau. Cyn ymuno â'r diwydiant ynni ym 1994 bu Peter yn gyfrifydd siartredig ac yn ymgynghorydd rheoli gyda PwC, ac astudiodd Seicoleg ym Mhrifysgol Durham.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill
Cyfarwyddwr Anweithredol Ebico Limited (darparydd nwy a thrydan nid-er-elw).

 

Peter Perry

PETER PERRY

Prif Swyddog Gweithredu (55 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Yn y swydd ers: Gorffennaf 2006

Profiad
Penodwyd Peter yn Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr Cymru yn Hydref 2017, wedi pedair blynedd fel y Prif Swyddog Gweithredol.  Fe’i hapwyntiwyd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Dŵr Cymru yng Ngorffennaf 2006. Mae ei gefndir ym maes peirianneg sifil, a bu gynt yn Brif Swyddog Gweithredu gyda United Utilities Operational Services (UUOS) ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yno â chyfrifoldeb dros y contract gweithredol â Dŵr Cymru, a buddiannau dŵr UUOS yn yr Alban ac Iwerddon. Cyn ymuno ag UUOS, treuliodd dros 20 mlynedd yn gweithio dros Dŵr Cymru.

Swyddi cyfredol
Roedd yn Gyfarwyddwr (yn cynrychioli Cymru) ar Gynllun Ymgynghorol y Rheoliadau Dŵr, sef y corff cenedlaethol sy’n pennu safonau'r deunyddiau a'r crefftwaith a ddefnyddir i gyflenwi dŵr yfed.

Aelodaeth o Bwyllgorau
Aelod o'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd.

 

Graham Edwards

GRAHAM EDWARDS

Cyfarwyddwr Anweithredol (63 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Ymunodd: Hydref 2013

Profiad
Graham yw Prif Swyddog Gweithredol Wales & West Utilities (WWU). Mae ganddo brofiad sylweddol fel uwch reolwr yn sector y cyfleustodau wrth redeg busnesau dosbarthu trydan a dŵr gyda South Wales Electricity, Hyder a Thames Water. Cyn dod i weithio ym myd y cyfleustodau, daliodd amryw o swyddi blaenllaw ar draws amrywiaeth eang o fusnesau gweithgynhyrchu, gan gynnwys Peirianneg, Cynhyrchu ac Adnoddau Dynol. Mae gan Graham MBA o Ysgol Fusnes Caerdydd, ac mae'n Gymrawd i'r Sefydliadau Siartredig Personél a Datblygiad.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill
Aelod o Fwrdd Prifysgol De Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Swyddi anweithredol blaenorol
Cyn-gadeirydd CBI Cymru a Busnes yn y Gymuned Cymru.

Aelodaeth o Bwyllgorau
Aelod o'r Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd.

 

Jo Kenrick

JOANNE KENRICK

Cyfarwyddwr Anweithredol (50 oed ar 8 Gorffennaf 7fed Gorffennaf 2017)
Ymunodd: Tachwedd 2015

Profiad
Joanne oedd Cyfarwyddwraig Marchnata Homebase tan ddiwedd 2015, â chyfrifoldeb dros gyfathrebu, busnes y wefan, barn cwsmeriaid, cynigion cwsmeriaid a'r berthynas teyrngarwch â Nectar. Cyn ailgydio yn y byd adwerthu, Joanne oedd Prif Swyddog Gweithredol Start, lle cychwynnodd a gweinyddodd menter gyhoeddus Ei Fawrhydi Tywysog Cymru i greu dyfodol mwy cynaliadwy. Cyn mynd i weithio yn Nhŷ Clarence, cyflawnodd sawl rôl yn y byd marchnata, gan gynnwys Cyfarwyddwraig Marchnata a Chynnig i Gwsmeriaid B&Q, Cyfarwyddwraig Marchnata'r Loteri Genedlaethol, a Chyfarwyddwraig Gwerthu a Marchnata Grŵp Wilson Connolly, a oedd ymhlith pum cwmni adeiladu tai mwyaf y DU ar y pryd. Mae hi wedi gweithio dros Woolworths, Asda, Pepsico a Masterfoods hefyd. Mae gan Joanne radd yn y Gyfraith o Brifysgol Nottingham, a phan oedd yn y coleg, hi oedd un o'r menywod cyntaf erioed i gael hyfforddiant i hedfan gyda'r RAF.

Swyddi cyfredol
Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwraig Anweithredol gyda Coventry Building Society, Bacs Payment Schemes Limited, Safestore, busnes hunan-storio mwyaf y DU, ac mae'n Gadeirydd ymddiriedolwyr yr elusen plant, Make Some Noise.

Swyddi blaenorol
Bu'n Gyfarwyddwraig Anweithredol gyda Chymdeithas Adeiladu'r Principality am 7 mlynedd.

Aelodaeth o Bwyllgorau
Aelod o'r Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd.

 

Anna Walker

ANNA WALKER

Cyfarwyddwr Anweithredol (66 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Ymunodd: Mawrth 2011

Profiad
Mae gan Anna gyfoeth o brofiad ym maes rheoleiddio, gwasanaethau i gwsmeriaid, llunio polisi a gweithio gyda llywodraethau. Cyflawnodd adolygiad annibynnol o daliadau dŵr domestig ar ran y llywodraeth yn 2008. Ymhlith ei rolau blaenorol mae rôl Prif Weithredwraig y Comisiwn Gofal Iechyd (2004-2009), Cyfarwyddwraig Cyffredinol Defnydd Tir a Materion Gwledig DEFRA, Cyfarwyddwraig Cyffredinol Grŵp Ynni'r Adran Fasnach a Diwydiant, a Dirprwy Gyfarwyddwraig Cyffredinol Oftel, sef rheoleiddiwr y sector telathrebu.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill
Mae Anna, a gafodd CB am wasanaethau cyhoeddus yn 2003, yn Gadeirydd yr elusen Young Epilepsy, mae'n aelod o Gyngor Which? ac yn ymddiriedolwraig i Women in Rail, sef elusen sy'n cynorthwyo menywod yn sector y rheilffyrdd.

Swyddi Anweithredol Blaenorol
Bu Anna yn Gadeirydd Swyddog Rheoleiddio'r Rheilffyrdd rhwng 2009 a 2015, a bu gynt yn Is-Gadeirydd Llais Defnyddwyr, yr elusen statudol sy'n hyrwyddo llais defnyddwyr.

Aelodaeth o bwyllgorau
Cadeirydd y Pwyllgor Taliadau ac aelod o'r Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Archwilio.

 

John Warren

JOHN WARREN

Cyfarwyddwr Anweithredol (64 oed ar 7fed Gorffennaf 2017)
Ymunodd: Mai 2012

Profiad
Cyfrifydd cymwys yw John, mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad ym maes cyllid, ac mae ganddo brofiad helaeth o gadeirio Pwyllgorau Archwilio cwmnïau rhestredig mawr yn y DU. Cyn ymddeol yn 2005, bu'n Gyfarwyddwr Cyllid grŵp WH Smith plc a, chyn hynny, United Biscuits plc.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill
Ar hyn o bryd, John yw Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio Greencore Group plc, 4imprint Group plc a Bloomsbury Publishing plc.

Swyddi anweithredol blaenorol
Mae John wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn Gadeirydd Pwyllgorau Archwilio'r cwmnïau canlynol: Spectris plc, Rexam Plc, Bovis Homes Group PLC, Rank Group Plc, Uniq Plc, Arla Foods UK plc, BPP Holdings plc.

Aelodaeth o bwyllgorau
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac aelod o'r Pwyllgor Taliadau. 

Professor Tom Crick

PROFESSOR TOM CRICK

Cyfarwyddwr Anweithredol (36 oed yn Hydref 2017)
Yn ei swydd ers: Hydref 2017

Profiad
Mae Tom yn Athro Cyfrifiadureg a Pholisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ei ddiddordeb academaidd yn y rhyngwyneb rhwng ymchwil/polisi, a datrys problemau sy'n seiliedig ar ddata ac sy’n ddwys o ran eu cyfrifiadureg ar draws amrywiaeth o feysydd gwaith. Mae e wedi cynghori Swyddfa Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru, ac ar hyn o bryd mae'n ymgynghorydd arbenigol i Lywodraeth Cymru ac yn Gadeirydd y Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Cafodd Tom ei benodi'n MBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines ym Mehefin 2017, a hynny am ei wasanaeth i'r byd cyfrifiadureg a hyrwyddo addysg ym maes cyfrifiadureg.

Rolau ar Fyrddau eraill
Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac Is-Gadeirydd/Ymddiriedolwr BCS, Y Sefydliad Siartredig TG.

Aelodaeth o Bwyllgorau
Aelod o’r Pwyllgor Ansawdd a’r Amgylchedd.

Aa