Er mwyn sicrhau ein bod ni’n cynhyrchu ac yn dosbarthu dŵr yfed o’r safon uchaf, mae gennym system dŵr yfed a gofrestrwyd gyda Sefydliad Safonau Prydain ac sy’n bodloni gofynion ISO 9002.

Mae’r cofrestriad yn cynnwys casglu, codi, trosglwyddo, trin, storio, dosbarthu a samplo dŵr yfed. Pan fo cwmni’n methu â bodloni’r safonau angenrheidiol, gall yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI) gymryd ei orfodi i wneud gwaith adfer neu i gymryd camau eraill i ddatrys y broblem.

Oedran cyfartalog pibellau Dŵr Cymru yw rhyw 50 mlynedd, er bod rhai mor hen â 100 mlynedd. Gall cyflwr y rhwydwaith effeithio ar ansawdd y dŵr sy’n dod trwy’r tap, yn enwedig ei liw, ynghyd â nifer y gollyngiadau, pwysedd y dŵr a nifer y rhwygiadau.

Rydyn ni’n cadw cofrestr o safonau ansawdd ein cyflenwad dŵr. Gallwch archwilio cofrestr de Cymru yn swyddfa Nelson, Heol Pentwyn, Nelson a chofrestr y gogledd yn swyddfa Dinas, Llanwnda ger Caernarfon.

Partneriaeth Dŵr ac Iechyd Cymru

Mae’r fenter hon yn dwyn ynghyd yr asiantaethau perthnasol er mwyn cytuno sut i gydweithio’n fwy effeithiol i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Ymhlith yr asiantaethau mae’r Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI), Llywodraeth Cynulliad Cymru, adrannau iechyd y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol, Cyngor Defnyddwyr Cymru a Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru. Cliciwch yma am fanylion yr asiantaethau perthnasol.

Ansawdd y dŵr yn eich ardal

Rydyn ni’n dadansoddi cannoedd o samplau bob dydd er mwyn sicrhau bod eich dŵr yfed yn bodloni’r safonau cenedlaethol ac Ewropeaidd llym. Gwnaed dros hanner miliwn o fesuriadau o ansawdd y dŵr yn ein gweithfeydd trin dŵr, ein cronfeydd dŵr, ein mannau cyflenwi ac yng nghartrefi ein cwsmeriaid. Roedd 94% o’r profion dŵr a wnaed yng nghartrefi ein cwsmeriaid yn bodloni’r safonau angenrheidiol ar gyfer ansawdd dŵr yfed.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ansawdd y dŵr yn eich ardal (Saesneg yn Unig).

Aa