$name Amddiffyn yr Amgylchedd

Un o’n prif flaenoriaethau yw deall effaith gwaith Dŵr Cymru ar yr amgylchedd ehangach a pha gamau y gallwn eu cymryd i leihau unrhyw effeithiau negyddol.

Mae ein diwydiant yn rhyngweithio â’r amgylchedd a’r gymuned mewn ffyrdd unigryw. Wrth gyflenwi dŵr glân a chasglu a thrin dŵr gwastraff, ein rôl yw ceisio diwallu anghenion pobl o ran iechyd y cyhoedd nawr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn gofyn am stiwardiaeth ofalus ar y seilwaith.

Mae ein prosesau trin dŵr a dŵr gwastraff yn cael effaith uniongyrchol ar yr amgylchedd. Er enghraifft, wrth ddefnyddio adnoddau sylfaenol fel ynni, dŵr a chemegolion, rhyddhau dŵr (croyw ac arfordirol), cynhyrchu gwastraff (yn arbennig llaid), allyrru i’r awyr (aroglau a nwyon tŷ gwydr) ac achosi niwed posibl i’r amgylchedd.

Rydym wedi ymrwymo i adnabod goblygiadau amgylcheddol ein gwaith a mynd i’r afael â nhw, ac i ddod o hyd i gyfleoedd i wella’r amgylchedd mewn ffyrdd sy’n gynaliadwy yn economaidd, ac ystyried y rhain.

Mae gennym bolisi clir sy’n disgrifio ein hymrwymiad at yr Amgylchedd ehangach a’n dulliau o weithredu yn hyn o beth. Rydym wedi cynhyrchu Gorolwg Amgylcheddol (Saesneg yn unig) sy’n disgrifio ein gwaith a’n dulliau o weithredu yn fwy manwl.

Aa