Cofrestrwch ar gyfer Fy Mil lle gallwch weld eich biliau, balans presennol a'r taliadau rydych wedi'u gwneud ar-lein.

customer at homeCliciwch ar y botwm cofrestru uchod i ddechrau arni. Mae'n hawdd iawn gwneud hyn, ond gwnewch yn siŵr bod eich rhif cyfeirnod cwsmer gyda chi, sydd i'w weld ar frig eich bil diweddaraf.

Ar ôl i chi gofrestru, cewch eich cynnwys yn awtomatig. Os hoffech wybod mwy am y gystadleuaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin isod neu cliciwch yma i weld ein telerau ac amodau.

Faint y gallaf ennill?

Bydd hyn yn dibynnu ar y ffordd y cewch eich bilio.

Os nad oes gennych fesurydd a'ch bod yn talu cyfradd sefydlog, fe wnawn gredydu eich cyfrif gyda swm eich bil blynyddol ar gyfer 2017/18.

Os oes gennych fesurydd, byddwn naill ai yn credydu swm eich bil blynyddol cyfartalog yn seiliedig ar eich defnydd blaenorol o ddŵr neu, os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn credydu'r hyn y disgwyliwn i chi ei ddefnyddio yn seiliedig ar nifer y bobl sy'n byw yn eich cartref.

Pryd caf wybod a ydw i wedi ennill?

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg o 9 Chwefror 2017 i 30 Ebrill 2017 a chaiff enillydd ei dynnu ar hap ar 1 Mai 2017. Os byddwch yn cofrestru ar gyfer Fy Mil ar ôl 30 Ebrill 2017, ni chaiff eich enw ei gynnwys.

Sut y byddaf yn gwybod a ydw i wedi ennill?

Os mai chi yw'r enillydd lwcus, fe wnawn gysylltu â chi gan ddefnyddio'r manylion cyswllt sydd gennym. Os na allwn gysylltu â ni ac nad ydych wedi hawlio eich gwobr o fewn 21 diwrnod, byddwch yn colli eich hawl i'r wobr a byddwn yn tynnu enw enillydd arall.

A fydd pob cwsmer yn gymwys?

Os ydych yn cwrdd â'r holl feini prawf isod, rydych yn gymwys i gymryd rhan:

  • Rydych yn gwsmer domestig
  • Mae gennych gyfrif gyda ni a chi yw'r person a enwir ar y cyfrif yn ystod cyfnod y gystadleuaeth
  • Rydych yn derbyn eich bil oddi wrthym ni ac yn talu'n uniongyrchol
  • Nid ydych yn gweithio i ni nac yn aelod o deulu agos rhywun sy'n gweithio i ni
  • Nid ydych yn gweithio i gontractwr nac yn gyflenwr i ni, nac yn aelod o deulu agos rhywun sy'n gweithio i gontractwr neu gyflenwr
  • Nid oes gennych ddyled sydd heb ei thalu gyda ni

Beth os ydw i am gofrestru ar gyfer bilio di-bapur ond nad ydw i am fod yn rhan o'r gystadleuaeth?

Mae hynny'n iawn, rydym yn deall nad yw cystadlaethau at ddant pawb. Os nad ydych am gymryd rhan, parhewch i gofrestru ar gyfer Fy Mil ond cysylltwch â ni fel y gallwn drefnu i'ch cais gael ei ddileu. Gallwch gysylltu â ni yma gan ddefnyddio ein gwasanaeth Trafod yn Fyw.

Cliciwch yma ar i ddarllen ein telerau ac amodau llawn.

Save time, do it online

Visit our self service page for more online services.

Aa