Mae’r sefyllfa o ran adnoddau dŵr yn ardal gyflenwi Dŵr Cymru yn gymharol gryf. Tua 3% o’r glawiad effeithiol blynyddol yr ydym yn ei dynnu er mwyn ei gyflenwi i’r cyhoedd yn ein rhanbarth ni, o’i gymharu â thua 50% yn ne a dwyrain Lloegr.

Mae tua 95% o’n hadnoddau dŵr yn cychwyn eu taith fel dŵr wyneb naill ai o gronfeydd dŵr neu o afonydd. Ychydig iawn yr ydym yn dibynnu ar gyflenwadau dŵr daear. Trwy ddibynnu ar ddyfroedd wyneb, rydym yn fwy tebygol o wynebu prinder ar ôl cyfnodau byr o sychder gan fod lefelau afonydd yn newid yn fwy sydyn na dyfroedd daear.

Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am sicrhau bod adnoddau dŵr yng Nghymru a Lloegr yn cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy ac mae Dŵr Cymru’n cael trwydded ganddynt ar gyfer pob man y maent yn tynnu dŵr. Mae’r trwyddedau hyn yn nodi faint o ddŵr y caniateir ei dynnu ar bob dydd o’r flwyddyn ac ar ba gyfradd. Mae gan afonydd yng Nghymru statws ecolegol uchel ac mae’r trwyddedau’n cael eu pennu mewn ffordd sy’n sicrhau bod hyn yn parhau. Mae dŵr yn cael ei ryddhau o gronfeydd Dŵr Cymru yn ystod cyfnodau sych i helpu i gynnal llif yn yr afonydd.

Ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr

Er mwyn sicrhau bod digon o ddŵr ar gael i’n cwsmeriaid pan fydd arnynt ei angen, mae Dŵr Cymru yn paratoi ac yn cynnal Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr (CRhAD) sy’n rhoi rhagolwg o gydbwysedd y cyflenwad a’r galw yn ein hardal cyflenwi dŵr dros gyfnod o 25 mlynedd. Cyhoeddwyd ein CRhAD Terfynol ym mis Hydref 2012 ac fe gynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus llawn arno.

Ar 20 Mehefin 2012, cawsom gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i baratoi Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr newydd i’w gyflwyno iddynt hwy erbyn 31 Mawrth 2013 gyda’r bwriad o gynnal ymgynghoriad cyhoeddus arno wedyn. Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr newydd drafft wedi agor ac mae copi i’w weld yma.

Ein Cynllun Sychder

Mae rhan arall o strategaeth Dŵr Cymru yn disgrifio sut yr ydym yn rheoli dŵr mewn cyfnodau o dywydd eithafol. Lluniwyd Cynllun Sychder Drafft gan Dŵr Cymru yn 2006 ac mae’n amlinellu’r strategaeth gyfathrebu a gweithredu a ddilynir gennym mewn cyfnodau o sychder. Byddai’r cynllun drafft hwn yn cael ei roi yn ei le yn ystod cyfnod o sychder eithriadol. Fodd bynnag, ni chaiff y cynllun ei gyhoeddi hyd nes y ceir cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru. Rydym wrthi’n partoi Cynllun Sychder drafft newydd a fydd yn adlewyrchu pwerau newydd o dan Orchymyn Defnyddio Dŵr (Gwaharddiadau Dros Dro) 2010. Caiff hwn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru maes o law.