Important information

22 July 2016 - 12:45pm

Sorry if you are having trouble getting through to us today, we are having a few issues with our lines we which hope to resolve as soon as possible.

If you need to speak to one of our advisors why not try our online live chat service by clicking here.

Mae’r sefyllfa o ran adnoddau dŵr yn ardal gyflenwi Dŵr Cymru yn eithaf cryf. Tua 3% o’r glawiad effeithiol blynyddol yr ydym yn ei dynnu er mwyn ei gyflenwi i’r cyhoedd yn ein rhanbarth ni, o’i gymharu â thua 50% yn ne a dwyrain Lloegr.

Mae tua 95% o’n hadnoddau dŵr yn cychwyn eu taith fel dŵr wyneb naill ai o gronfeydd dŵr neu o afonydd. Ychydig iawn yr ydym yn dibynnu ar gyflenwadau dŵr daear. Trwy ddibynnu ar ddyfroedd wyneb, rydym yn fwy tebygol o wynebu prinder ar ôl cyfnodau byr heb lawer o law gan fod lefelau afonydd yn newid yn fwy sydyn na dyfroedd daear.

Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am sicrhau bod adnoddau dŵr yng Nghymru a Lloegr yn cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy ac mae Dŵr Cymru’n cael trwydded ganddynt ar gyfer pob man lle maent yn tynnu dŵr. Mae’r trwyddedau hyn yn nodi faint o ddŵr y caniateir ei dynnu ar bob dydd o’r flwyddyn ac ar pa gyfradd. Mae gan afonydd yng Nghymru statws ecolegol uchel ac fe gaiff y trwyddedau eu pennu mewn ffordd sy’n sicrhau bod hyn yn parhau. Mae dŵr yn cael ei ryddhau o gronfeydd Dŵr Cymru yn ystod cyfnodau sych i helpu i gynnal llif yn yr afonydd.

Ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr

Er mwyn sicrhau bod digon o ddŵr ar gael i’n cwsmeriaid pan fydd arnynt ei angen, mae Dŵr Cymru yn paratoi ac yn cynnal Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr (CRhAD) sy’n rhoi rhagolwg o gydbwysedd y cyflenwad a’r galw yn ein hardal cyflenwi dŵr dros gyfnod o 25 mlynedd.

Cawsom gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i gyhoeddi ein CRhAD Terfynol ym mis Mai 2014. Bu’r CRhAD hwn trwy broses lawn o ymgynghori â’r cyhoedd ac mae’r CRhAD Terfynol wedi’i ddatblygu i adlewyrchu canlyniadau’r ymgynghoriad.

Ein Cynllun Sychder

Er mwyn sicrhau y gallwn reoli’r dŵr a chynnal y cyflenwadau yn ystod tywydd poeth a sych iawn, mae Dŵr Cymru’n paratoi ac yn cynnal Cynllun Sychder. Mae’r ddogfen hon yn nodi dangosyddion allweddol sychder a’r strategaeth weithredol, y strwythurau rheoli a’r cynllun cyfathrebu a fyddai’n cael eu gweithredu yn ystod cyfnod o sychder.

Paratôdd Dŵr Cymru ei Gynllun Sychder Drafft ym mis Mawrth 2014. Mae Cynllun Sychder Drafft 2014 yn adlewyrchu’r ffordd y byddwn yn defnyddio’r pwerau newydd a roddir i gwmnïau dŵr o dan Orchymyn Defnyddio Dŵr (Gwaharddiadau Dros Dro) 2010.

Cyhoeddir y cynllun ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd pan gawn y cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru.

Aa