Hafan Amddiffyn yr Amgylchedd Strategaeth Rheoli Dŵr Wyneb

Menter i hyrwyddo draenio naturiol er mwyn cynorthwyo’r rhwydwaith carthffosiaeth i ymdopi’n well â’r newid yn yr hinsawdd a’r cynnydd mewn trefoli yw Man Gwyrdd Cymru. Ei nod yw gostwng nifer y carthffosydd sy’n gorlifo.

Tŷ rhyngweithiol ar gyfer perchnogion tai

Er mwyn helpu pobl i wneud penderfyniadau cynaliadwy ynglŷn â rheoli’r dŵr glaw sy’n disgyn ar eu cartrefi, mae Dŵr Cymru wedi datblygu tŷ rhyngweithiol.

Gallwch weld blaen a chefn y tŷ ac mae’n dangos gwahanol ddulliau o reoli dŵr glaw. Mae’r rhain yn cynnwys gosod defnyddiau hydraidd ar y llwybr a’r patio, datgysylltu pibellau dŵr glaw gan sianelu’r dŵr i ardd law, toeau gwyrdd, casgenni dŵr a chasglu dŵr glaw i’w ailddefnyddio yn y cartref.

Mae’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth ac arweiniad mewn perthynas â’r holl reoliadau cynllunio yng Nghymru a Lloegr, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ei gwefan www.planningportal.gov.uk

Casglu Dŵr Glaw

Mae cwmni peirianneg amgylcheddol ac arbenigydd dŵr o’r enw MWH yn cydweithio â Dŵr Cymru a’r gwneuthurwyr, Aqualogic, i wneud systemau casglu dŵr glaw fforddiadwy y gallwch eu rhoi ar waliau’ch cartref. Gall y rhain eich helpu i ddefnyddio llai o ddŵr ac i atal llifogydd.

Fel rhan o’n strategaeth i reoli dŵr wyneb, rydym yn datblygu system syml i gasglu dŵr glaw am bris isel. Bydd hyn yn golygu bod llai o ddŵr glaw yn mynd i’r system garthffosiaeth. I ddechrau, dim ond i dynnu dŵr y toiled y defnyddir y dŵr a gaiff ei gasglu, ond ymhen amser, efallai y bydd modd ei ddefnyddio i ddyfrio’r ardd ac at ddibenion eraill lle nad oes angen dŷr o ansawdd dŵr yfed.

Mae’r system ar brawf yn ein swyddfeydd yng Nghilfynydd a Nelson ar hyn o bryd, a bydd y gwersi a ddysgir yn bwydo treialon ar raddfa fwy.

Dŵr Wyneb a’r Ystafell Ddosbarth

Cyflwynwyd model i gyd–fynd â’r wers Newid Hinsawdd sydd ar gael yn ein canolfannau addysg. Mae’r disgyblion yn ystyried y newidiadau yn hinsawdd Prydain a’r cynnydd mewn stormydd difrifol sy’n golygu bod mwy o ddŵr glaw yn mynd i’r carthffosydd. Maen nhw’n cyflawni tasg ymarferol i weld pa mor hydraidd yw gwahanol ddeunyddiau.

Mae’r model yn dangos bod datblygiadau newydd yn codi a defnyddiau anhydraidd yn cael eu gosod lle’r oedd tir glas. Mae hyn yn dwysáu’r problemau sy’n cael eu hachosi gan ddŵr wyneb. Mewn stormydd trwm, gall y glaw orlwytho’r rhwydwaith carthffosiaeth, gan beri iddo orlifo ac achosi llifogydd.

I gael rhagor o wybodaeth am ein canolfannau addysg, cliciwch yma.

 

GCaD Cymru

The Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu (GCaD Cymru) ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Gorchwyl GCaD yw datblygu ei lyfrgell o adnoddau rhyngweithiol ar gyfer athrawon a dysgwyr ar bob lefel. Mae'r llyfrgell yn cynnwys dros 3,000 o adnoddau addysg o safon uchel y gellir eu lawrlwytho am ddim sy'n cyd-fynd â phob Cyfnod Allweddol o'r Cwricwlwm, o'r blynyddoedd cynnar i addysg ôl-16 oed. Mae llawer o'r adnoddau'n rhyngweithiol ac fe'u cynhyrchwyd gan athrawon yn y maes.

Aa