Beth yw'r Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid (GHC):

Corff annibynnol yw'r GHC sy'n herio, yn craffu ac yn cynghori'r cwmni er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid cyfredol, a rhai'r dyfodol, wrth galon y ffordd y mae Dŵr Cymru'n gweithredu. Byddant yn sicrhau bod ein cynlluniau busnes ar gyfer 2020 a 2025 yn cael eu datblygu gyda golwg ar ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.  

Panel annibynnol o bobl o bob rhan o'r ardal rydym yn ei gwasanaethu yw'r GHC ac mae ganddynt wybodaeth a phrofiad o amrywiaeth o gefndiroedd. Yn ogystal â darparu her annibynnol, byddant yn rhoi sicrwydd i un o'n rheoleiddwyr, sef Ofwat. Mae'r aelodau'n cynnwys sefydliadau sy'n cynrychioli pobl fregus a hŷn, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, busnesau a chyrff rheoliadol.

Beth mae'r GHC yn ei wneud?

Mae'r GHC yn cwrdd bob chwarter fel rheol, a byddant yn gweithio gydag Ofwat er mwyn sicrhau ein bod ni wedi gwrando arnoch chi wrth adolygu ein prisiau a datblygu ein cynlluniau busnes ar gyfer y dyfodol.

Mae cofnodion ac adroddiadau diweddaraf y GHC isod, ynghyd â manylion cylch gorchwyl y grŵp.

Pwy sy'n aelodau o'r GHC?

Mae 15 aelod o'r GHC ar hyn o bryd, cewch ddarllen eu proffiliau yma.

Adroddiadau’r GHC

Adroddiad i Gyfarfod Bwrdd Dŵr Cymru

Cylch gorchwyl

Cliciwch yma

Am glywed rhagor?

I gael rhagor o wybodaeth am y GHC cysylltwch â ccg@dwrcymru.com

Dolenni defnyddiol

Dangosfwrdd a fydd yn dangos gwybodaeth allweddol i chi am ddŵr yng Nghymru a Lloegr yw Discover Water. Mae'n cynnwys ffeithiau a ffigurau am ansawdd dŵr, yn cymharu prisiau a pherfformiad amgylcheddol, ac yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol arall.

http://www.discoverwater.co.uk/

Aa