Gwasanaethau i Gwsmeriaid – chi’n dweud, ni’n gwneud Gwanethoch chi ddweud. Gwanethom ni wrando.

Yr haf diwethaf, fe gynhalion ni ein hymgynghoriad cyhoeddus a’n rhaglen ymchwil mwyaf erioed er mwyn casglu safbwyntiau ein cwsmeriaid am ein cynlluniau buddsoddi a’n biliau rhwng 2015 a 2020.

Wedi derbyn adborth ar ein cynlluniau, fe wnaethom ddiwygio ein Cynllun ymhellach ac rydym wedi derbyn Penderfyniad drafft gan Ofwat ar Fai’r 30ain. Mae hyn yn golygu:

 • erbyn 2020, bydd y bil domestig cyfartalog yn disgyn £21 – neu 5% - cyn chwyddiant,
 • bydd £2.5 biliwn yn cael ei fuddsoddi rhwng 2015 a 2020 er mwyn gwella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid, a hynny wrth wneud cynnydd da yn erbyn y canlyniadau rydym am eu gwireddu.

Mae modd i chi ddarllen y crynodeb diweddaraf o’n Cynllun Busnes yma.

Dyma rhai o uchafbwyntiau’r Cynllun Busnes:

 • Bydd y cynnydd yn y biliau’n aros 1% yn is na chwyddiant bob blwyddyn tan 2020
 • Bydd y cwmni’n parhau i fuddsoddi ar lefel na welwyd mo’i thebyg o’r blaen er mwyn cynnal a gwella gwasanaethau, gan gynnwys:
  • Sicrhau gostyngiad o 25% yn nifer yr eiddo lle mae pwysau’r dŵr yn isel
  • Sicrhau gostyngiad o 10% yn nifer yr achosion lle mae pobl yn colli eu cyflenwadau dŵr dros dro
  • Sicrhau gostyngiad o 20% yn nifer yr eiddo sy’n dioddef llifogydd carthion
  • Sicrhau gostyngiad o draean yn nifer yr achosion o lygredd
  • Sicrhau gostyngiad o 8% mewn gollyngiadau
  • Buddsoddiad sylweddol yn “GlawLif”, sef ein dull arloesol o leihau faint o ddŵr glaw sy’n llifo i’n system garthffosiaeth
  • Sicrhau gostyngiad o 5% yn ein defnydd o ynni, a chynhyrchu mwy na dwywaith gymaint o ynni adnewyddadwy ar safleoedd Dŵr Cymru
 • Cyflwyno tariffau cymdeithasol newydd er mwyn helpu mwy o gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau
 • Mae 94% o’r cwsmeriaid o’r farn bod y cynllun busnes yn dderbyniol

Darllenwch ein cynlluniau ar gyfer 2015-2020: Eich Cwmni. Eich Cynllun.

Darllenwch y wybodaeth a gyflwynwyd i Ofwat: Y Cynllun Busnes

Grŵp Llais y Cwsmeriaid

Er mwyn sicrhau bod ein cynlluniau’n cyd-fynd â blaenoriaethau ein cwsmeriaid, sefydlwyd panel annibynnol i gynrychioli ein cwsmeriaid er mwyn goruchwylio ein prosesau ymgynghori a chynllunio busnes. Llais y Cwsmeriaid yw enw’r grŵp. Isod mae dolen i adroddiad terfynol y grŵp ar ein Cynllun Busnes a’n proses ymgynghori.

Adroddiad Grŵp Llais y Cwsmeriaid – Y Cynllun Busnes diwygiedig

Adroddiad Grŵp Llais y Cwsmeriaid – Y Cynllun Busnes Gwreiddiol

Rydyn ni’n disgwyl penderfyniad terfynol gan Ofwat o ran a gymeradwywyd ein Cynllun ai peidio. Diolch o galon i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad.

Aa