Mae Glas Cymru yn gwmni dielw heb gyfranddeiliaid a redir yn llwyr er lles ein cwsmeriaid. Mae yna 65 o aelodau annibynnol.

Un o rolau allweddol Aelodau Glas Cymru yw sicrhau bod y busnes yn parhau i ganolbwyntio ar ei brif bwrpas, sef darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth o safon uchel ar gyfer y cymunedau y mae Dŵr Cymru yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, mae gan yr aelodau rôl rheoli gorfforaethol bwysig ac o’r herwydd penodir aelodau am eu nodweddion personol ac nid i gynrychioli unrhyw grŵp arbennig neu unrhyw un o fuddiannau’r rhanddeiliaid. Nid yw’r aelodau’r cael ffi am eu gwaith. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob math o gefndiroedd o ran rhyw, ethnigrwydd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol ac abledd.

Penodir aelodau gan y Bwrdd yn unol â Pholisi Aelodaeth cyhoeddedig Glas Cymru, a hynny wrth ddilyn cyngor panel dethol annibynnol.

Mae dau o’r aelodau cyfredol wedi cynhyrchu podlediad er mwyn esbonio mwy am waith aelodau Glas Cymru.

Ceir esboniad pellach o rôl yr aelodau yn ein Polisi Aelodaeth.

Gellir penodi aelodau unrhyw bryd. I gael rhagor o wybodaeth am ein haelodaeth, ysgrifennwch at:
Nicola Williams, Ysgrifennydd y Cwmni, Glas Cymru Holdings Cyfyngedig, Heol Pentwyn, Nelson, Treharris CF46 6LY.

E-bostiwch: company.secretary@dwrcymru.com

Aa