Am y Cwmni Llywodraethu

Mae Glas Cymru Holdings Cyfyngedig, cwmni cyfyngedig drwy warant, yn berchen ar Dŵr Cymru ar ran ei gwsmeriaid. Ein gweledigaeth yw ennyn ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob dydd. Mae'r Bwrdd a'r tîm rheoli yn canolbwyntio'n llwyr ar sicrhau'r canlyniadau gorau i'n cwsmeriaid: darparu dŵr yfed o'r ansawdd uchaf a diogelu'r amgylchedd ar ran y cymunedau a wasanaethir gennym, a pharhau i wneud hynny mewn ffordd fforddiadwy.

Credwn fod trefniadau llywodraethu corfforaethol cadarn ac effeithiol ac arweinyddiaeth ar lefel y Bwrdd yn parhau'n allweddol i'n gallu i ddarparu'r gwasanaeth cyhoeddus hanfodol hwn. Mae ein Cod Llywodraethu Corfforaethol, a gyhoeddwyd mewn ymateb i gynigion llywodraethu a gyflwynwyd gan Ofwat, ar gael yma ac mae'n dogfennu'r fframwaith a ddefnyddir gennym i hwyluso trefniadau rheoli effeithiol er mwyn sicrhau llwyddiant hirdymor y cwmni er budd ein cwsmeriaid. Credwn fod trefniadau llywodraethu corfforaethol da o fudd i'n cwsmeriaid ac y byddant yn galluogi llwyddiant a chynaliadwyedd Dŵr Cymru. Rydym yn cydymffurfio â Chod Llywodraethu Corfforaethol y DU 2014 (y 'Cod') a'r egwyddorion llywodraethu corfforaethol a gyhoeddwyd gan Ofwat.

Ar y dudalen hon, ceir manylion Bwrdd y Cyfarwyddwyr, ein corff Aelodaeth a'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

Nicola Williams yw Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Cwmni Glas Cymru. Gallwch gysylltu â hi ar company.secretary@dwrcymru.com neu drwy ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cwmni, Dŵr Cymru, Heol Pentwyn, Nelson, CF46 6LY

Aa